Projektiranje komunalnih mrež še cenovno nikoli ni bilo tako dostopno ...

NOVO ZA ZWCAD+ 2012: SEWER+

Sewer+ je sodobno CAD orodje, ki odpira nove možnosti pri projektiranju vseh vrst komunalnih mrež. Kar je za nas še posebej razveseljivo je dejstvo, da se je ta, do sedaj AutoCAD-ova aplikacija, koncno preselila na ZwCAD+ 2012 platformo.

Aplikacija podpira projektiranje kanalizacij, vodovodov, plinovodov, toplovodov, kabelskih kanalizacij za elektro in telekomunikacijske vode, ipd …

Z enostavnim nacinom dela, ki omogoca popolno in natancno obdelavo vnesenih podatkov , Sewer+ dovoljuje projektiranje tudi najkompleksnejših komunalnih mrež.

Sewer+ je nedvomno vodilni program za projektiranje komunalnih mrež na tržišcu CAD orodij s 17-letno tradicijo.

Sewer+ nudi projektantu podporo pri vseh delih projektne dokumentacije in zajema: Model terena, Model komunalne mreže, Os kanalov, Nivelete kanalov in izbor cevi, Montažne sheme vodovoda, Hidravlicno dimenzioniranje, ter Porocila, tabele, ipd …

Prednosti Sewer+:

• Ucinkovito projektiranje vseh vrst mrež in kompleksnih sistemov,
• Usklajena priprava vseh delov projektne dokumentacije,
• Hitro in enostavno iskanje najracionalnejših rešitev, ter
• Z dvema ukazoma do priprave projektne dokumentacije.


Osnovna ideja ...

... programa in njegovo delovanje je zasnovano tako, da ustvari 3D prostor - stanje terena in obstojecih podzemnih vodov, ki ga nato kombinira z novo projektiranimi elementi kanalizacijskih sistemov.

Ceprav program deluje v okolju ZwCAD+, osnova obdelave ni slika, pac pa dinamicna baza podatkov, ki jo z vnašanjem novih podatkov ali projektiranjem sprotno spreminjamo in dopolnjujemo. Enotna baza podatkov, ki jo z našim delom stalno nadgrajujemo, pomeni veliko fleksibilnost in lahkotnost dela s programom. Situacija, vzdolžni profili, hidravlicni izracuni ter vsi ostali izrisi in izpisi predstavljajo le enega od "pogledov" v to podatkovno bazo. Zato je nemogoce, da bi na primer med podatki v situaciji in vzdolžnimi profili prihajalo do neskladij, saj so podatki eni sami, le pogled nanje je drugacen.

Iz tega sledi, da se z vnosom novih podatkov v projekt sprememba hipno odraža v situaciji, vzdolžnih profilh, hidravliki, kot tudi v vseh ostalih parametrih, ki so bili v odnosu z vnešeno spremembo. Ce v situaciji izvajamo popravke osi posameznega kanala, kanal dograjujemo, krajšamo ali brišemo posamezne jaške,... se te korekcije hipno odražajo in izrišejo v vzdolžnem profilu. Enako velja, ce popravljamo posamezne elemente v vzdolžnih profilih, se spremembe hipno odražajo tudi v situaciji.

Po vzpostavitvi modela terena in katastra obstojecih komunalnih vodov se nam z vnosom osi kanalov v vzdolžnih profilih samodejno izrisujejo tudi vsa križanja med posameznimi kanali in križanja z obstojecimi vodi. Program v prostoru zaznava vsa križanja in jih glede na njihov prostorski potek samodejno in sprotno izrisuje v vzdolžnih profilih. Ce spremenimo prostorski potek kanala in ce se s tem spremeni tudi lokacija križanja, se to takoj samodejno prikaže tudi v vzdolžnem profilu.

Za dimenzioniranje in hidravlicno preverjanje kanalizacijskih sistomov program uporablja retenzijsko metodo. Možno je avtomaticno dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov glede na predhodno izbrani kot polnitve.

Pri snovanju programskega paket SEWER+ nam je bilo eno od vodil tudi, da je program do uporabnika cim bolj prijazen. Paket je zasnovan zelo na široko, tako da do dolocenih rezultatov lahko pridemo po vec razlicnih poteh. Naš namen je bil, da uporabnikom - projektantom in komunalnim organizacijam, pustimo pri delu s programom cim vec svobode, kajti projektiranje je ustvarjalen proces, pri katerem uporabnik ne sme dobiti obcutka, da program vodi uporabnika. Prepricani smo, da bo vsak od uporabnikov lahko našel sebi najustreznejši nacin dela.

Kaj o aplikaciji menijo uporabniki:

»Po preizkusu vec programov za projektiranje komunalnih mrež smo odkrili program Sewer+. Ucinkovitosti dela v programu Sewer+ se ne more postaviti ob bok noben drugi program, ki je trenutno dostopen na tržišcu. Naši projektanti so s pomocjo Sewer+ pripravljeni hitreje in bolje kot kadarkoli poprej.«

DRAŽEN GAL, ECOINA d.o.o., Zagreb, HR

»Program Sewer+ uporabljamo od septembra 2011 in takoj smo priceli z izvedbo vecjega projekta ulicnih instalacij v Podgorici (ulevar v dolžini 3500 m). Hitro smo spoznali, da je program odlocilno pripomogel k našemu kvalitetnemu projektiranju in analizi variant rešitev, ob maksimalnem prihranku casa v projektiranju. Projektant imam v vsakem trenutku ažurno stanje vseh instalacij, ki jih obdeluje, kar omogoca zelo enostavno medsebojno urejanje.«

MILAN DOPUÐA, CELEBIC, Podgorica, CG

»S programom Sewer+ imamo možnost projektiranja tudi zelo kompleksnih komunalnih sistemov. Všec mi je, da mi ni potrebno posebej skrbeti o pravilnih višinah vzdolžnih profilov razlicnih komunalnih mrež na katerih delam, saj program sam poskrbi za tocen prikaz vseh višin. Upravljanje s križanji komunalnih vodov je s programom Sewer+ enostavno, tocno in transparentno.«

KATARINA BLATNIK, IEI d.o.o., Ljubljana, SL

Testno namestitev aplikacije Sewer+ si je mogoce brezplacno sneti s portala ZwCAD SLOVENIA ter ga testirati.

Vec o sami aplikaciji je mogoce prebrati na spletnih straneh razvijalcev programske opreme SEWER+ :

http://www.sl-king.si

Sicer pa smo za vsa morebitna vprašanja rade volje na razpolago.

 

 

Še niste prejemnik naših mesecnih novic?

Highslide JS

Klik kuverte vam omogoca prijavo na naše mesecne novice.

Novice so brezplacne, a lahko nadvse koristne.

 


Programski dodatki:

ZwCAD+2012 Mechanical

CADProfi za strojnike v SLO!

CADProfi za gradbenike v SLO!

CADProfi za elektrotehnike v SLO!

CADProfi za nacrtovanje cevnih sistemov, prezracevanja, ipd ... v SLO!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
Vse pravice pridrzane. © Birocom2000, 2013